fbpx

תקנון והצהרת פרטיות

Clever Medicine
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

Clever Medicine
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

א. מבוא

 1. אנו מודים לך כי בחרת לגלוש באתר Clever Medicine (להלן: "האתר"), המספק מידע למעוניינים לקבל אבחונים וטיפולים המוצעים באתר, אשר ביכולתם לשפר משמעותית את איכות החיים ולתרום באופן ניכר למניעת מחלות.
 2. האתר משמש כאתר תדמית, בו מונגש מידע אינפורמטיבי בלבד, למענך, והנך מוזמן/ת לקחת בו חלק, בכפוף להסכמתך לתקנון תנאי השימוש (להלן: "התקנון"), ומדיניות הפרטיות, אשר יפורטו בהמשך.
 3. השימוש בלשון זכר בתקנון ובמדיניות הפרטיות נעשה לשם הנוחות בלבד אולם הכוונה היא לשני המינים כאחד.
 4. הנך נדרש לקרוא את התקנון ומדיניות הפרטיות לשם הסדרת היחסים בינינו. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, מכל מכשיר שהוא, כפוף לתקנון ומדיניות הפרטיות.
 5. יודגש כי המידע המוצג באתר זה אינו ייעוץ מסוג כלשהו, לרבות לא ייעוץ רפואי, והוא נועד אך ורק להנגשת המידע לגולש.
 6. השימוש באתר זה, על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. מנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור בערוצי האתר השונים.
 7. הכותרות לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

 

ב. תקנון

 1. כללי
  • משמעות התקנון- גלישה באתר ו/או כניסה אליו ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה ולאמור בו, והם יחולו על כל פעולה המבוצעת באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לגלוש ו/או לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
  • כוחו הנורמטיבי של התקנון- בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם מנהלת האתר.
  • האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למנהלת האתר ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין.
 1. הגדרות
  • "מנהלת האתר"- חברת רפואה חכמה איבחון וטיפול בע"מ ו/או מי מטעמה.
  • "גלישה באתר"- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם, לרבות הזנת פרטי גולש באתר (כהגדרתו להלן), באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את התקנון ומדיניות הפרטיות והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור המלאים לאמור בתקנון זה.
  • "גולש"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר בלקוח ובין אם מדובר בספק, חברה ו/או כל הגדרה אחרת, המבצעים גלישה באתר כמוגדר לעיל.
  • "קליניקה"-קליניקה ברחוב יגאל אלון 94 ת"א, המופעלת באמצעות מנהלת האתר או מי מטעמה.
  • "שירותים/טיפולים"- שירותים וטיפולים רפואיים המוצעים בקליניקה, לאחר בחינת קריטריונים שונים של המטופל, הנוגעים, בין היתר אך לא רק, לגילויים המלא של גורמי הסיכון הרפואיים, ככל שישנם, לאחר שאלה נבחנו על ידי הקליניקה ולאחר שהובאו לידיעתו של המטופל והוסברו לו במלואם, טרם הטיפול.
  • "תנאי תשלום עבור שירותים"-תשלומים המשולמים בגין שירותים והטיפולים השונים המוצעים בקליניקה, כאמור בהסכמים בין הקליניקה למטופלים, המפרטים את השירותים/טיפולים, לפי העניין.
  • "מידע אישי/פרטים אישיים"- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (Domain name) וכל מידע מזהה אחר אשר נמצא באתר ובכל האינטרנט.
  • "ניהול האתר"- האתר מופעל ומנוהל על ידי מנהלת האתר, לרבות לטובת העסקים ו/או המפרסמים העובדים עמה (להלן: "המפרסמים"). אלא אם צוין אחרת, כל המידע המופיע בעמוד הנחיתה של האתר לרבות תמונות ותכנים שיווקיים, הינו מידע פרסומי המתקבל מהמפרסמים, באישורם ובאחריותם הבלעדית.
  • Cookies" (עוגיות)"- קבצי טקסט הנוצרים עפ"י פקודה הניתנת ממחשבי האתר לדפדפן בו הגולש נעזר לצורך כניסתו לאתר במטרה לאפשר תפעול תקין של האתר והתאמתו לגולש ע"י איסוף נתונים סטטיסטים כגון: הדפים בהם ביקר הגולש, משך הזמן בו שהה הגולש באתר, מידע שביקש הגולש באתר לצורך בחינת קבלת שירות, באמצעות האתר וכיוצ"ב.
  • "סודיות ופרטיות"- כללי סודיות ופרטיות מפורטים בעמוד 'מדיניות הפרטיות' באתר.
 1. הגבלות שימוש באתר
  • כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה. על גולשים מתחת לגיל 18 לקרוא את התנאים המיוחדים החלים לגבי קטינים בתקנון זה.
  • מנהלת האתר רשאית למנוע השתתפותו של כל גולש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו.
  • אין לבצע כל שימוש באתר, לרבות שימוש מסחרי באתר ובכלל זה נאסר על הגולש לפרסם את כתובת האתר בכל אתר אינטרנט או בכל פרסום מסחרי מכל סוג שהוא, למטרת שימוש מסחרי, ללא רשות מפורשת בכתב של מנהלת האתר.
  • כל המצוי באתר הוא רכושה הבלעדי של מנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של מנהלת האתר.
 1. זכויות קנייניות
  • כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותיו הינם של האתר בלבד, או של צדדים שלישיים, להם האתר העניק הרשאה מפורשת בכתב להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר הכלול בו. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו הנוגעים לאתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשות הגולש אישור כתוב מראש. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של האתר.
  • מנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי הגולש בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לו באתר.
  • יכול האתר לספק ללקוחות שונים המופיעים כספקים באתר, אפשרות גישה ישירה לאתר באופן שיוזנו נתונים באופן עצמאי על ידי אותם ספקים. הגם שלאתר אין ולא תהיה אחריות לגבי אותם תכנים, אין בכך כדי לפגוע בזכויות הקניין של האתר בנוגע לכל מידע המופיע בו וזכויות השימוש באותו מידע.
  • ספקים ו/או לקוחות ו/או כל גורם עסקי אחר מוגדר ביחסיו עם האתר ובין אם לאו, מכל סוג ומין שהוא, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.
  • האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. לאתר תהיה כל הזכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר באופן מלא ובלעדי. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.
  • האתר, כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה לרבות זכויות יוצרים, סימניו המסחריים, בין שרשומים ובין שלא, וכן כל פעולה אחרת, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של בעלי האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת בעלי האתר.
  • כל המפר תקנון זה ישפה את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.
 1. יישום לאתר ולשירותיו
  • מנהלת האתר מאפשרת לגולש להשאיר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר הטלפון, וכתובת דוא"ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים בעמוד (כגון שם המוצר או תחום הפעילות). מנהלת האתר מבהירה בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידה ומועבר אל המפרסמים באופן אוטומטי באמצעות אמצעים טכנולוגיים.
  • חשיבות נכונות פרטי הגולש: ככל שהפרטים שנמסרו על ידי הגולש אינם נכונים, האתר שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, למנוע מגולש גישה לאתר או לאסור עליו שימוש באתר ובשירותיו.
  • למען הסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי הגולש בעמוד ושליחתם מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סעיף 30א.(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעמודים מסוימים באתר רשאי הגולש לציין באמצעות תיבת בחירה (Check Box) כי הוא מסכים לקבל תכנים הנוגעים לשירותים המוצע על ידי מנהלת האתר, באמצעות הודעות SMS ו/או דוא"ל ו/או באמצעי תקשורת אחר על פי סע' 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
  • אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. לכן, איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
  • קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית בלבד של הגולש ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של הגולש.
  • הגולש מצהיר כי ידוע לו כי הגלישה לאתר וחיפוש או פרסום באמצעותו תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת מנהלת האתר, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשות הגולש. לפיכך, לא יהיה רשאי הגולש להעלות כלפי מנהלת האתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים ו/או תכנים ו/או קבצים ו/או כל תשדורת אחרת הנובעים מהשימוש באתר, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו”ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת מנהלת האתר.
 1. שימוש באתר על ידי קטינים (מתחת לגיל 18)

השימוש באתר מותר לקטין וזאת כל עוד לא מבוצעת על ידו פעולה האסורה על פי דין, אך כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את השימוש באתר על ידי הקטין, לאחר שקרא בעיון את תנאי תקנון זה. כאשר קטין משתמש באתר, האתר פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי האתר.

 1. העדר אחריות האתר ו/או מי מטעמו
  • הגולש מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמה. הגולש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש ותוכן כל גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.
  • הגולש מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות השירותים באתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ומחדירה בלתי מורשית למחשבי המנהלת האתר וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.
  • מנהלת האתר מבהירה, כי אין לראות בה כמי שממליצה על השירות ו/או המוצר ו/או ההתקשרות עם מפרסם מסוים ו/או בכלל ואין לראות בה כמי שאחראית לאיכותם ו/או תוכנם ו/או מחירם ו/או בכלל של השירות ו/או המוצר המופיעים באתר. כל הסתמכות על המידע המופיע באתר תעשה על פי שיקול דעתו של הגולש ובאחריותו הבלעדית בלבד. מנהלת האתר אינה ולא תהיה צד לכל התקשרות מכל סוג בין גולש לבין מפרסם ולא תישא בכל אחריות בגין הפרת כל הצהרה ו/או התחייבות של מי מהצדדים ו/או לכל עניין אחר.
  • המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמו שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. המידע והתכנים המופיעים באתר אינם מהווים עצה רפואית, אינם מהווים חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה לגולש כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי מנהלת האתר ו\או ו\או בעליו של האתר ו\או מי מטעמם. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.
  • מנהלת האתר ו/או בעליו רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
  • באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי "עוגיות" ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
  • כל הסתמכות הגולש על כל תוכן, מידע, תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של ועל אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג' וההסתמכות עליו.
  • גולש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר מסיר מעצמו אחריות והגולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה.

8.       תנאי תשלום השירות ומדיניות ביטולים

8.1   עלות השירותים משתנה מטיפול לטיפול, היקפו ומשכו, כמפורט ובכפוף לאמור בהסכמי ההתקשרות בין הקליניקה למטופל, הנוגעים לכל טיפול וטיפול, על פי העניין.

8.2   מטופלים, אשר החלו בביצוע טיפול, רשאים להודיע בכל שלב של הטיפול שבחרו, כי ברצונם להפסיק את הטיפול. במידה והופסק טיפול אזי, בהתאם לאמור בהסכמי ההתקשרות, לא ניתנת למטופל אפשרות לקבל החזר כספי בסכום כלשהו, מכל סיבה שהיא.

 1. יצירת קשר ותלונות בנוגע לתוכן
  • בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, לרבות לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכני האתר, יש לפנות למנהלי האתר בלשונית צור קשר בדוא"ל:[email protected] יש לציין בפנייה- קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.
  • על-אף שהאתר ישתדל לטפל בבעיה בהקדם האפשרי, הוא אינו מתחייב למועד גמר הטיפול. גם הפניית התלונה למעלה התכנים באתר שהנו צד שלישי תחשב כטיפול מלא ומקיף בתלונה.
 1. הדין החל וסמכות שיפוט

על תקנון ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים  במחוז ת"א בלבד.

 1. קישורים

יתכן ובאתר יופיעו קישורים לדפי אינטרנט שאינם האתר ואינם בבעלות מנהלת האתר. מנהלת האתר אינה מפקחת ואין לה שליטה על אתרים אשר קישורים להם מופיעים באתר, והיא אינה אחראית לתוכנם של האתרים המקושרים או לקישורים נוספים המופיעים באתרים המקושרים, ואינה אחראית לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, הנובעת משימוש בקישורים אלה. מנהלת האתר מאפשרת קיומם של קישורים אלה רק לשם הנוחות ועושה ככל שביכולתה לעדכנם בזמן אמת, אך מובהר כי הכללת קישור כלשהו באתר אינה מהווה, בכל דרך שהיא, הפניה לאתר המקושר ו/או מצג כלשהו אודות האתר המקושר על ידי מנהלת האתר. למען הסר ספק, מובהר כי מנהלת האתר רשאית לשנות ו/או לעדכן מידע לגביו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 ג. מדיניות פרטיות

 1. כללי
  • אתר Clever Medicine clever-medicine.com (להלן: "האתר"), מספק מידע למעוניינים לקבל אבחונים וטיפולים המוצעים באתר, אשר ביכולתם לשפר משמעותית את איכות החיים ולתרום באופן ניכר למניעת מחלות. האתר משמש כאתר תדמית, בו מונגש מידע אינפורמטיבי בלבד.
 • מדיניותה של מנהלת האתר, היא לכבד ולהגן על פרטיות משתמשי האתר.
 • האתר עומד בסטנדרט גבוה לאבטחה והגנה על פרטיות המשתמש ומאפשר לגולשים לגלוש ללא פגיעה בפרטיותם. בעשיית שימוש באתר זה ובמסירת נתונים אישיים כלשהם הנך מסכים לכך שמנהלת האתר תעשה שימוש בנתונים אלו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם יש לך שאלות בעניינים אלה, אנא פנה אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת  [email protected]
 • מטיבה, מדיניות הפרטיות היא מסמך שיתכן וישתנה מעת לעת. לדוגמה, ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים, ייתכן שהם ישפיעו גם על המדיניות. במקרה כזה היא תעודכן כדי להתאים למתחייב מהם. מומלץ אפוא לחזור ולעיין במדיניות מדי פעם. 
 • המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל היא מיועדת כמובן גם לנשים.
 1. רישום לשירותים
  • לצורך קבלת שיחת ייעוץ, פעילת האתר מאפשרת לגולש להשאיר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר הטלפון, וכתובת דוא"ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים באתר. מנהלת האתר מבהירה בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידה ומועבר אל המפרסמים באופן אוטומטי באמצעות אמצעים טכנולוגיים.
  • אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל את הייעוץ המבוקש. 
  • במקרה של רישום ללא הרשאה או לצרכי עדכון הפרטים, ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה או לתיקון, באמצעות דואר אלקטרוני ומנהלת האתר תפעל להסרת הגולש מרשימת התפוצה בתוך לא יאוחר מ-72 שעות ממועד אישור קבלת הבקשה.
 1. מאגרי מידע ואבטחת מידע
  • המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של מנהלת האתר.
  • מנהלת האתר תעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.
  • הינך מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שנמסר על ידך ו/או יימסר על ידך בעתיד הינו נכון אמין ומדויק וכי ביצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשימך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים.
  • מנהלת האתר מיישמת באתר מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 
  • הגולש מאשר בזה למנהלת האתר להעביר את פרטיו האישיים למפרסמים, לשם יצירת קשר במייל או בטלפון, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת העמוד. הגולש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל.
 1. השימוש בנתונים 

בעת השימוש באתר יכול שיצטברו נתונים על נוהגי הגלישה שלך באתר, האתרים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד.  מנהלת האתר תשמור את הנתונים בסודיות. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת הפנייה לייעוץ דרך האתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

  • ליצירת הקשר אתך.
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

הנתונים ישמשו את מנהלת האתר לצורך כך יהיו בעיקרם נתונים סטטיסטיים, שאינם מזהים אותך אישית.

 1. מסירת מידע לצד שלישי

מנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר;
  • אם יתקבל בידי מנהלת האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך מנהלת האתר;
  • בכל מקרה שמנהלת האתר או מי מטענה יסברו, כי מסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • מנהלת האתר תעמוד בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר;
  • תתקבל אצל  מנהלת האתר טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה מנהלת האתר רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 1. Cookies
  • לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הגולש באתר, ו\או על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, ו\או על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את ההאתר לצרכי והעדפות הגולש ו\או לשם פעילות אבטחת מידע, יתכן ומנהלת האתר תעשה שימוש ב'עוגיות' (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
  • 'עוגיות' (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-cookies יכולים להכיל מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם יכולים גם לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- cookies מוצפן, ומנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. 
  • אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.
דילוג לתוכן